Persoonlijke ontwikkeling verbinden met professioneel handelen

School voor TGI, Gent (B)

18/10/2012

Trefwoorden: Bea Vercruysse, Katrien Boone, Wim Stevens, Marc Verschueren

 
 
 

De School voor TGI vzw stelt voor
:
 
 
Intensief leertraject
Persoonlijke ontwikkeling verbinden
met professioneel handelen

Krachtig leren interveniëren in groepen en organisaties
 
Basisopleiding in Themagecentreerde Interactie
mei 2013 – augustus 2014
 
Praktisch:
De opleiding start op 15 mei 2013 en duurt tot augustus 2014.
 
Inlichtingen en inschrijven:
- Katrien Boone: katboone@skynet.be of 09/228.13.75 of ++32(0)475.252.357;
- Wim Stevens:
wimstevens@skynet.be
of ++32(0)476/48.92.00.
 
Infoavonden in:
- Gent: dinsdag 30 oktober 2012;
- Antwerpen: woensdag 6 februari 2013.
Telkens om 19.30 uur.
 
Elders verworven kennis over TGI is aan te bevelen
Een intakegesprek met een Wim of Katrien is een noodzakelijke voorwaarde voor het volgen van de opleiding. 

WAAROM EEN TGI OPLEIDING?


U heeft dagelijks te maken met (management) teams, (opleidings-) groepen, projectgroepen,.. 
U wilt gefocust en ethischomgaan met het vele wat op u af komt.
U wilt uw bagage, levenservaring, en bezieling verbinden aan de noden en vragen die zich aandienen
U wenst praktisch en constructief te werken met verschil
U kan ondersteuning gebruiken om duurzaam met de uitdagendeveranderingsprocessen om te gaan en u wilt hier verantwoordelijk en toekomstgericht mee bezig zijn.
Dan biedt de School voor TGI deze praktijkgerichte opleiding aan.  
De opleiding wil de deelnemers versterken, zowel persoonlijk als professioneel. Alle aspecten van de methode en het systeem van Themagecentreerde Interactie komen aan bod. Zo leert u deze ruim inzetten. De bedoeling is dat u handvaten verwerft om veranderingsprocessen in gang te zetten die verantwoord, duurzaam en toekomstgericht zijn.
Themagecentreerde interactie is een ethische en integrale methode. die goed combineerbaar is me je eerder opgedane ervaring en met andere werkvormen en methodieken.
   


 
 
Voor wie is deze opleiding?
We richten ons naar leidinggevenden, (P&O)-consultants, trainers en docenten uit diverse sectoren van de bedrijfswereld, de overheid, de gezondheidszorg, het onderwijs. Al wie op zoek is naar verdieping en zijn observatie- en interventievermogen wil uitbreiden.
We creëren een vaste opleidingsgroep bestaande uit minimaal 8 en maximaal 18 deelnemers, die telkens door 2 opleiders begeleid worden.
De opleiding werkt aanvullend en integrerend bij eerder gevolgde opleidingen, inzichten, concepten en methodieken.
 
Intakegesprekken vanaf najaar 2012
 
Contact: Katrien Boone: 09/228.13.75 of Wim Stevens: 32(0)476/48.92.00
 
Infoavonden
Gent: dinsdag 30 oktober 2012
Antwerpen: woensdag 6 februari 2013
 
Prijs:
Particulieren: 3.000 euro
Zelfstandigen: 4.500 euro
Bedrijven en organisaties: 6.000 euro
De verblijfskosten: 1.800 euro op basis van een gedeelde kamer.


 
 HOE DE OPLEIDING ER PRAKTISCH UIT ZIET

Blok 1
van  woensdag 15 (10.00 u)  tot vrijdag 17 mei 2013 (15.00 u)
Inhoud:
Assessment: Contact en contract maken: wat u te verwachten heeft en wat de opleiding van u verwacht.
Kennismaken met  de andere deelnemers en met het systeem en de methode van Themagecentreerde Interactie
Betekenis geven aan  'leiding nemen en geven' in uw persoonlijke geschiedenis. Formuleren van eigen opleidingsdoelen.
Leiding: Wim Stevens en Katrien Boone
Verblijf: Open Huis (Staden) 
 
Blok 2
van maandag 26 (15.00 u) tot vrijdag 30 augustus 2013 (14.00 u)
Inhoud: De waarden en de wortels van het TGI systeem: de noden van deze tijd verbinden aan uw eigen geschiedenis en aan de geschiedenis van deze methode.
Zelfsturing en Eigen Leiderschap: hoe leer ik mezelf en anderen sturen, in het omgaan met de disbalans en in het gepast voorrang geven aan storingen. Uw professionele ontwikkeling gezien vanuit TGI.
Leiding: Wim Stevens en Katrien Boone
Verblijf: Koningsteen (Kapellen op den Bosch)
 
Blok 3
Van zondag 27(14.00 u)  tot dinsdag 29 oktober 2013 (14.00 u)
Inhoud: Het ambacht van TGI: leren zoeken, formuleren en introduceren van thema's en structuren
Stilstaan bij en ervaren hoe thema's de interactie en dus de  dynamiek van een groep bepalen en beïnvloeden.
Leiding: Marc Verschueren en Katrien Boone
Verblijf: Open Huis (Staden)
 
Blok 4
Van zondag 2 (15.00 u) tot donderdag 6 maart 2014 (14.00 u)
Uitdiepen van TGI als instrument tot het genereren van leiderschap vanuit uzelf en bij anderen.
De uitdagingen van deze tijd praktijkgericht koppelen aan eigentijdse leiderschapstheorieën.
Inspelen op conflicten en beïnvloeden van dynamieken in teams en organisaties
Stilstaan bij de betekenis van autoriteiten
Leiding: Wim Stevens en Bea Vercruysse
Verblijf: Kasteel Mariagaarde
 
Blok 5
Van 10.00 u woensdag 27 tot 15.00 u vrijdag 29 augustus 2014
Integratiedagen
Werkstukken presenteren 
Uitreiking internationaal erkend certificaat
Leiding: Wim Stevens, Marc Verschueren en Katrien Boone
Verblijf: Open Huis

Andere stappen in het opleidingstraject
U vormt als deelnemer een intervisiegroep van minimum 3 max. 6 medecursisten om tussen de opleidingsdagen door verder aan de slag te gaan met uw persoonlijk en professioneel ontwikkelingstraject. Deze groepen komen 3 keer samen doorheen het opleidingstraject.
 
Tussen het tweede weekend en de tweede opleidingsweek volgt een opvolgingsgesprek met een van de opleiders (of een supervisie )
 
Deelnemers vullen hun opleiding zelf aan met andere keuzecursussen of een coachingstraject. In het opvolgingsgesprek wordt dit uitdrukkelijk bevraagd. Er wordt rekening gehouden met de elders verworven ervaringen, inzichten, competenties.
Deelnemers werken aan de integratie van de opgedane inzichten, en tonen in een werkstuk aan, hoe ze die in professioneel inzetten. Deelnemers worden aangespoord om ook in andere opleidings-instituten modules te volgen. We benadrukken op deze manier het internationaal karakter van TGI. DE OPLEIDERS
 
De opleiding wordt gedragen door 3 ervaren en erkende TGI opleiders: Wim Stevens, Katrien Boone, en Bea Vercruysse, bijgestaan door Marc Verschueren, opleider in opleiding.
 


       
 
Wim Stevens
Naast opleider in TGI is Wim zaakvoerder van het bureau Osse&Stevens. Hij begeleidt teams en individuen in bedrijven en in de social-profit. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar leider-schapsontwikkeling en naar de samenhang tussen groepsdynamica en duurzame veranderingsprocessen. Wim verbindt in zijn aanpak een groot invoelingsvermogen met het vermogen om de essentie te benoemen van datgene wat er in een bepaalde situatie werkelijk toe doet. ++32(0)476.48.92.00
Katrien Boone
Naast haar engagement bij Balans Gent als opleider en supervisor in de leiderschaps-opleidingen, is Katrien zelfstandig trainer en coach. Als internationaal erkend TGI opleider heeft ze speciale aandacht voor het stimuleren van interactieprocessen en het opnieuw creëren van verbinding op organisatie- of teamniveau. Diepgaand zelf veranderen en anderen individueel of in groep op het spoor van hun unieke ontwikkeling zetten, ziet ze als een uitdaging, waarin TGI ondersteuning biedt. ++32(0)472.252.357.
Bea Vercruysse
Bea stuurde verschillende jaren teams aan in de geestelijke gezondheidszorg, Brussel. Ze werkt nu parttime als systeemtherapeute.  Als erkend internationaal TGI opleider geeft ze opleiding in TGI en Generatief Leiderschap. Ze is consultant en coach in persoonlijke en professionele ontwikkelingstrajecten. Bea maakt gemakkelijk contact met de onderstroom van grote menselijke thema’s. Ze brengt bij de mensen een heuristiek op gang die ze wil inzetten om hun eigen leiderschapskwaliteiten te kunnen aanboren. ++32 (0)468 11 38 36
Marc Verschueren
Marc werkt als praktijklector in het departement Sociaal-Agogisch Werk aan de Karel De Grote Hogeschool te Antwerpen. Naast zijn TGI diploma is hij ook opgeleid in cliënt-centered therapie en procesbegeleiding. Hij werkte in de geestelijke gezondheidszorg en het jeugd(welzijns)werk waar hij o.a. leidinggevende functies vervulde. TGI in al zijn eenvoud daagt hem uit: geen twee groepen of situaties zijn hetzelfde. Zo is creatief werken evident want het zelfde onderwerp wordt steeds op een eigen wijze ingeleid en gethematiseerd. ++(0)3.440.41.24.


 
 THEMAGECENTREERDE INTERACTIE: WAT HET IS

 
 
Integraal waarnemen: het basismodel met de vier componenten, de driehoek in de bol
Overal waar mensen samen werken en leren, ontstaat er een dynamisch spanningsveld tussen vier factoren. Meerdere ‘IK’-ken samen vormen een ‘WIJ’ in relatie tot een bepaalde opgave of ‘TAAK’. Deze drie verhouden zich op hun beurt tot de omgeving of de GLOBE. Samen vormen deze vier factoren de onderlinge componenten van een interactiesysteem. Dit eenvoudige basismodel wordt gebruikt om processen waar te nemen en te beïnvloeden in (bestuurs-) vergaderingen of projectgroepen, maar ook in gezinnen, teams, organisaties, leergroepen.
De sfeer in een organisatie, het tijdsklimaat, de uitdaging waar wij voor staan, mijn en uw gemoedsgesteltenis, onze manier van omgaan met elkaar, het lokaal waarin wij ons bevinden, wat wij met elkaar te doen hebben, mijn geschiedenis, waarover wij spreken en waarover wij zwijgen, … dit alles heeft invloed en is in meerdere of mindere mate voor- of achtergrond voor het werk dat moet gedaan worden. Al deze aspecten zijn fundamenteel en onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds.
 
In het dynamische spanningsveld tussen deze vier componenten ontstaat betekenisgeving en interactie: de thema’s waarover het gaat, worden soms impliciet of expliciet aan de orde gesteld of juist verzwegen (denk hierbij aan taboes, spanningsvolle onderwerpen, blinde vlekken, …).
TGI helpt om vanuit deze thema’s kleine, betekenisvolle stappen te zetten.
 
Van integraal kijken naar krachtig interveniëren vanuit thema’s
TGI leert ons om het spanningsveld IK-WIJ-HET-GLOBE creatief te benutten en zodoende levendige leer- en samenwerkings-processen op gang te brengen. De ‘dynamische balans’ tussen de vier componenten wordt methodisch bewerkstelligd door het zorgvuldig zoeken, vinden, formuleren en inleiden van thema’s die mensen aanspreken zowel op cognitief als op emotioneel niveau.
Deze manier van werken maakt telkens weer energie vrij en zorgt er voor dat mensen het (thema) met zichzelf en met elkaar durven ‘aangaan’. Dit geeft ruimte aan ontwikkeling.Het werken aan thema’s wordt ondersteund met een scala aan werkvormen zoals kringgesprekken, rollenspelen, creatieve werkvormen. Die kan u aanvullen met werkvormen die u vertrouwd zijn.TGI IS BREED IN TE ZETTEN
In het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid,
de (geestelijke) gezondheidszorg, in hulpverlening
 

 
 
 ·         TGI en Generatief Leiderschap begeleiden u om te interveniëren in leer- en veranderingsprocessen op basis van een consistent kader. TGI helpt u om en duurzaam antwoord te bieden op de uitdagingen van deze tijd: economisch, ecologisch, sociaal.
·         Als leidinggevende leert u zich de grondhouding eigen te maken van het ‘participerend leiderschap’. Deze houding correspondeert rechtstreeks met het vermogen van de (bege) leider om ‘het eigen leiderschap’ (zelfsturing) te bevorderen van deelnemers. TGI helpt zo om de nodige sturing te geven in de richting van de visie en missie van het bedrijf of de organisatie.
·         In projectgroepen kunt u met TGI conflicten en communicatie-storingen zichtbaar en bespreekbaar maken, verduidelijken en positief ombuigen voor verdere ontwikkeling.
·         U leert ook in opvoeding, onderwijs, hulpverlening, zorg of sociaal werk integer en gelijkwaardig met elkaar omgaan en vormgeven aan levende leerprocessen.
·         In beroepsopleiding, hogeschool, universiteit of volwassenenonderwijs stimuleert TGI de ontwikkeling en vor-ming van de persoonlijkheid van de deelnemers door duurzaam, ervaringsgericht en geïntegreerd leren.
·         In de geestelijke gezondheidszorg biedt TGI een handelingsconcept voor het opbouwen van vertrouwen en een goede relatie. TGI spoort aan tot dialoog en beschermt tegen blinde vlekken, verruimt de blik en draagt er toe bij zich te richten op wat wezenlijk is.
·         Bij de planning en evaluatie van deskundigheidsbevordering biedt TGI u een inhoudelijk solide basis met veel aandacht voor transfer. U kunt effectieve lessen trekken uit de bijeenkomsten en daarmee de kwaliteit van het werk verhogen.
·         Voor coaching, supervisie, begeleiding en gespreksvoering levert TGI u een gefundeerde basis waar u elk (supervisie) moment kunt naar teruggrijpen.
 
 
 

 

Blijf op de hoogte

Online
Via de nieuwsbrief

wij respecteren uw privacy