Gratis nieuws over alternatieve en spirituele activiteiten, workshops, cursussen, coaching, persoonlijke groei, ontwikkeling en transformatie
 
INImail

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de INImail-website

Algemeen

Al de hieronder vermelde voorwaarden, hebben betrekking op de INImail-website, met domeinnaam www.inimail.be, en op alle websites en/of subsites en/of webpagina’s die door INImail reeds werden, of in de toekomst nog zullen worden ontwikkeld (hierna “website” genoemd). Van zodra u zich toegang verschaft tot de website of er gebruik van maakt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met onderhavige gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de website niet langer te raadplegen.

Indien een bepaling van onderhavige gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Toegang tot en gebruik van de website

INImail stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan echter steeds om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering door INImail worden onderbroken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen en/of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken en/of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

INImail behoudt zich het recht voor een gebruiker te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. De gebruiker kan INImail hier op geen enkele manier voor aansprakelijk houden.

Het is de gebruiker verboden om de informatie die INImail op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.

Garanties en aansprakelijkheid

De website is bestemd om algemene informatie over INImail ter beschikking te stellen, en om reclame te maken voor alternatieve en spirituele activiteiten, workshops en cursussen. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch advies of een equivalent daarvan aan de gebruiker worden beschouwd.

Alhoewel INImail zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij meent dat die actueel en juist is, garandeert INImail niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de website allesomvattend is.

Hoewel INImail steeds een nauwkeurige screening van kandidaat-adverteerders uitvoert, neemt INImail uitdrukkelijk afstand van de (geloofs-)overtuigingen, de visies, de waarden, de opinies, het beleid, de praktijken of de activiteiten waarvoor op de website, of via de nieuwsbrief reclame gemaakt wordt. De inhoud van de reclameboodschappen valt steeds onder de volledige verantwoordelijkheid van de adverteerder.

In geen enkel geval kan INImail aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit: a) het raadplegen en/of het gebruik van de informatie die in de nieuwsbrieven en op de website of websites waarnaar deze website verwijst, wordt aangeboden of b) de afwezigheid van specifieke informatie. Evenmin garandeert INImail dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij is van computervirussen.

INImail heeft het recht de inhoud van de website ten allen tijde te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

INImail kan op haar website links voorzien naar andere websites. INImail is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de inhoud van deze websites. INImail kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt zou worden door het raadplegen en/of gebruik van de informatie die op bovenvermelde websites wordt aangeboden.

U mag enkel een link aanbrengen naar de startpagina van de INImail-website en naar de archiefpagina’s. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de INImail-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na een voorafgaande en schriftelijke toestemming te hebben verkregen van INImail.

Indien INImail kosten zal moeten dragen of indien aan INImail kosten zullen worden opgelegd ten gevolge van misbruik van deze website of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, verbindt de gebruiker zich ertoe INImail te zullen vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, verlies en schade (inclusief juridische kosten).

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker heeft het recht om de informatie op de website (waaronder o.m. al het redactioneel materiaal, de informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken) te consulteren en enkel en alleen voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits hij de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor teksten waarbij expliciet een beperking van het gebruik wordt vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd een voorafgaande schriftelijke toestemming van INImail vereist.

In geen geval mag de gebruiker de inhoud van de website gebruiken voor commerciële doeleinden, noch deze verdelen of meedelen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van INImail.

INImail behoudt alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste informatie die op de website wordt aangeboden, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen kan evenwel persoonlijke informatie van de gebruiker worden opgevraagd. In deze gevallen zal INImail de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker eerbiedigen en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, geeft INImail de gebruiker de volgende wettelijke garanties:
INImail verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens enkel om de door de gebruiker gevraagde informatie te verstrekken of om de door de gebruiker gewenste dienstverlening on line te realiseren;
de verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
INImail maakt de persoonsgegevens van de gebruiker niet bekend aan derden;

De gebruiker heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens, kan de juistheid ervan verifiëren en onjuistheden laten verbeteren.

INImail treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens van de gebruiker.

INImail behoudt zich het recht voor bovenvermelde privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits deze aanpassingen in huidige gebruiksvoorwaarden op te nemen.

Indien een gebruiker meer inlichtingen wenst over de regelgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, kan hij zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Vertrouwelijkheid

Al de mededelingen, informatie, gegevens, materiaal, e.d. dat de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan de beheerder van de website van INImail bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zullen door INImail als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. INImail wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan bovenvermelde mededelingen en algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. INImail heeft het recht om al de bovenvermelde mededelingen, reacties en gegevens naar eigen goeddunken te gebruiken, rekening houdend met de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De gebruiker stemt er mee in dat INImail de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de door hem aan INImail meegedeelde informatie, gegevens, materiaal e.d., voor om het even welke doeleinden kan aanwenden.

Cookies

De website maakt ook gebruik van zogenaamde “cookies”: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de gebruiker. Deze informatie doet het bezoek van de gebruiker aan de website sneller en efficiënter verlopen.

Indien de gebruiker het gebruik van cookies uitschakelt in zijn browser, kan INImail geen correcte werking van de website garanderen.

Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website alsook uit de toepassing en interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven uitsluitend bevoegd zijn.

Contactgegevens

Voor eventuele vragen over de inhoud en/of het gebruik van de website kan de gebruiker zich richten tot post@inimail.beof surfen naar de contactpagina van INImail.