Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden van INImail

 • De prijzen en voorwaarden die op de INImail-website en in al onze andere communicatie worden vermeld zijn onder voorbehoud van (druk)fouten of andere vergissingen.
 • INImail behoudt zich het recht voor om de prijzen en voorwaarden op eender welk moment, naar eigen goeddunken en/of in functie van de economische situatie aan te passen.
 • Onze facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag van de factuur (hou dus rekening met eventuele vertragingen indien U klant bent bij een andere bank dan de onze).
 • Kosten verbonden aan de betaling van deze factuur (bvb. overschrijving uit het buitenland) zijn ten laste van de klant.
 • Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zijn er automatisch en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd van 1% per maand, te rekenen dag per dag.
 • Het verschuldigd bedrag zal bij niet-betaling op de vervaldag tevens worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro.
 • Klachten over onze facturen of de diensten waarop ze van toepassing zijn moeten schriftelijk ingediend worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.
 • Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.
 • INImail garandeert dat uw bericht verspreid wordt bij een steeds groter wordende groep geïnteresseerden, die zelf kozen om onze berichten o.a. via de website, e-mail en bepaalde sociale netwerken te ontvangen. Onze dienstverlening beperkt zich dus tot het nalezen, opmaken en versturen van de e-mails en het plaatsen van de boodschap zoals u ze goedgekeurd heeft.
  Hoewel wij alles in het werk stellen om dit bericht te verspreiden of tonen bij zoveel mogelijk mensen of (sociale) netwerken, garandeert INImail onder geen enkel beding dat de lezers tot de aankoop van de producten of diensten waarvoor u publiciteit maakt overgaan. Wanneer het aantal reacties op een bericht de doelstellingen van de klant niet bereikt, kan dit onder geen enkel beding reden zijn voor een korting of terugbetaling.
 • Wij publiceren het door u goedgekeurde bericht na verzending ook op onze website www.inimail.be en op bepaalde sociale netwerken. Wanneer de boodschap op deze sociale netwerken, of eender welke andere externe partner, om welke reden ook niet kan gepubliceerd worden kan dit onder geen enkel beding reden zijn voor een korting of terugbetaling.
 • INImail behoudt alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.
 • Al de mededelingen, informatie, gegevens, materiaal, e.d. dat de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan de beheerder van de website van INImail bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zullen door INImail als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. INImail wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan bovenvermelde mededelingen en algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. INImail heeft het recht om al de bovenvermeld e mededelingen, reacties en gegevens naar eigen goeddunken te gebruiken, rekening houdend met de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 • De gebruiker stemt er mee in dat INImail de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de door hem aan INImail meegedeelde informatie, gegevens, materiaal e.d., voor om het even welke doeleinden kan aanwenden.

(versie: 1/4/2019) – download deze verkoopsvoorwaarden als PDF-bestand